Төсвийн шууд захирагчдийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 100 Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлт гарган, гэрчилгээг Төсвийн захирагчдад гардуулан, аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил болон цаашид анхаарах асуудлууд талаар танилцууллаа. Үүнээс 84 байгууллагад зөрчилгүй, 13 байгууллагад хзягаарлалттай, 1 байгууллагад сөрөг, 2 байгууллагад санал дүгнэлт өгөхөөөс татгалзсан дүгнэлт хүргүүлсэн байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.АЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан26татах
2.Ор.Засаг дарга дансны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
3.Лаборатори 8-р сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
4.Нийтлэг үйлчилгээний албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан19татах
5.1-р сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан26татах
6.18-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
7.Дэгдээхэй цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан21татах
8.Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан25татах
9.Онцгой байдлын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
10.Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан22татах
11.Эрдэнэт сангийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
12.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар - 437 дугаар нээлттэй хорих ангийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан23татах
13.Орхон аймгийн Жаргалант сум 3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
14.Орхон аймгийн 17-р сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
15.Орхон аймгийн 20-р сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
16.Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан17татах
17.Орхон аймгийн Жаргалант сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан15татах
18.Орхон аймгийн Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах
19.Орхон аймгийн Мэндцэцэн ӨЭМТөвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
20.Орхон аймгийн Одод цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан16татах
21.Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан17татах
22.Орхон аймгийн Энхжин мандариваа ӨЭМТөвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан18татах