“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ний өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтнүүд, улсын 28 цэцэрлэг, хувийн 6 цэцэрлэгийн эрхлэгч нар болон Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер, гүйцэтгэлийн аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

Аудитыг Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах нээж аудитын зорилго зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өглөө.