Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XIV хуралдаанд Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн тухай танилцуулав.

2019-07-08 Орхон аймаг

Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XIV хуралдаанд Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн тухай танилцуулав.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар - 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг хүргүүллээ

2019-06-21 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар - 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг хүргүүллээ

Газрын аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, аймаг, сумдын Засаг дарга болон ГХБХБГ-т хүргүүллээ.

2019-06-12 Орхон аймаг

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ /2015-2018/" АУДИТЫН ТАЙЛАН, СУДАЛГААГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, АЙМАГ СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ БОЛОН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ТЕЗ нарт хүргүүллээ.

2019-04-26 Орхон аймаг

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ТЕЗ нарт хүргүүллээ.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ОНХС, УТХО-н аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.

2019-04-17 Орхон аймаг

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа. Тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршууллаа.

Орхон аймаг – Санамж бичиг байгууллаа.

2019-02-03 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар, аймгийн Прокурорын газартай төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, шүүхэд төрийг төлөөлөн оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, хамтран ажиллахаар Санамж бичиг байгууллаа.

ОРХОН АЙМАГ – СУРГАЛТУУДАД ХАМРАГДЛАА.

2019-01-31 Орхон аймаг

Авлигатай тэмцэх газраас 1 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах тухай” сэдэвт сургалт болон аймгийн Сангийн яамнаас 1 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан “Шилэн дансны тухай хууль” сэдэвт сургалтуудад байгууллагын албан хаагчид хамрагдлаа.