“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.


Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын төлөвлөгөө, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

Аудитын тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршуулсан ба дараах холбоосоор орж үзнэ үү?.

https://orkhon.audit.mn/detail/5de5d077912fc