Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.


Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.