ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.


           Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2020 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар 2020.05.08-ны өдрийн Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XVI хуралдаанд танилцууллаа. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн ИТХ-н хуралдаанд ТШЗ нар цахимаар оролцсон ба хурлаас ТЕЗ болон ТШЗ нарт аудитаар өгөгдсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төсвийн сахилга батыг сайжруулах үүрэг, чиглэл өгөгдлөө.