Үр дүнд: 11
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Төсвийн шууд захирагчдийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2020
2.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2020
3.“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
4.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
5.“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
6.“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
7.Төсвийн шууд захирагчдийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
8.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
9.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
10."Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
11."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн" аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
Үр дүнд: 11