Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ОНХС, УТХО-н аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.

2019-04-17 Орхон аймаг

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа. Тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршууллаа.

Орхон аймаг – Санамж бичиг байгууллаа.

2019-02-03 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар, аймгийн Прокурорын газартай төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, шүүхэд төрийг төлөөлөн оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, хамтран ажиллахаар Санамж бичиг байгууллаа.

ОРХОН АЙМАГ – СУРГАЛТУУДАД ХАМРАГДЛАА.

2019-01-31 Орхон аймаг

Авлигатай тэмцэх газраас 1 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах тухай” сэдэвт сургалт болон аймгийн Сангийн яамнаас 1 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан “Шилэн дансны тухай хууль” сэдэвт сургалтуудад байгууллагын албан хаагчид хамрагдлаа.